Scroll Top

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. ALGEMEEN


Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen Webdesign Mingneau en de opdrachtgever zijn aan de hiernavolgende
algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever
worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van Webdesign Mingneau . De opdrachtgever
wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Webdesign Mingneau . Op elke offerte en factuur zijn de meest recente
versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien een nieuwe, bijkomende of aanvullende overeenkomst wordt afgesloten tussen dezelfde
partijen, met geactualiseerde algemene voorwaarden, gelden steeds de meest recente algemene voorwaarden, en dit voor alle facturen of
overeenkomsten tussen partijen, vanaf de ondertekening van deze nieuwe, bijkomende of aanvullende overeenkomst.
Webdesign Mingneau behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen. In
voorkomend geval zal Webdesign Mingneau ten minste 30 dagen vooraleer de nieuwe voorwaarden van kracht worden de gewijzigde voorwaarden
communiceren naar de klant. Behoudens protest binnen de 8 werkdagen na verzending van het wijzigingsbericht, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de
gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2 : OFFERTES EN FACTUREN

Alle offertes zijn slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 30 dagen na hun dagtekening, op voorwaarde dat deze niet wordt ingetrokken door Webdesign Mingneau voor deze datum.  De ondertekening door de opdrachtgever geldt als definitieve aanvaarding van de offerte, evenals van de algemene voorwaarden.

De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon.

De eenheid vermeld op de offerte bij elke taak is het aantal werkuren nodig om de omschreven taak uit te voeren, tenzij anders vermeld. De hoeveelheid eenheden is een inschatting op basis van de beschikbare informatie op het moment van opmaken van de offerte. Indien er na het aanvaarden van de offerte door de opdrachtgever bijkomende vragen voor verder onderzoek, aanpassingen aan de manier van uitvoering of uitbereiding en wijziging van de opdracht worden gesteld of gevraagd of indien later zou blijken dat Webdesign Mingneau niet over alle informatie beschikte om een correcte inschatting te kunnen geven van het benodigde aantal eenheden kan Webdesign Mingneau de extra eenheden nodig om de betreffende taak naar behoren uit te kunnen voeren aanrekenen aan het tarief dat wordt vermeld bij de betreffende taak. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Bij gebreke aan reactie binnen de 14 dagen, wordt de opdrachtgever geacht hiermee akkoord te gaan.

Indien de opdrachtgever bijkomende vragen stelt of opdrachten geeft die buiten de originele opdracht vallen maar wel op korte termijn dienen te worden behandeld of uitgevoerd kan Webdesign Mingneau deze vragen beantwoorden en of opdrachten uitvoeren zonder dat daarvoor een aparte offerte wordt opgemaakt. De tarieven die Webdesign Mingneau hiervoor hanteert zijn de actuele regietarieven, zijnde €40 per uur.

Indien Webdesign Mingneau minder werkuren nodig heeft om de taak uit te voeren zoals vermeld op de offerte zal dit ook worden verrekend op de factuur.

Al de facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag op de zetel van Webdesign Mingneau of op een door Webdesign Mingneau aangegeven bankrekeningnummer, zonder korting. Zo de facturen geen vervaldag vermelden, dient te worden betaald binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. Niet of laattijdig betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR) als schadebeding, ter voldoening van de innings- en administratiekosten.

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de Webdesign Mingneau zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling van alle nog openstaande schulden, ingaande 8 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven door de dienstverlener. Alle hieruit voortvloeiende kosten dan wel geleden schade zijn ten laste van de opdrachtgever.

Betaalde voorschotten of verstuurde voorschotfacturen worden in geen geval teruggestort of gecrediteerd. Deze sommen blijven verschuldigd en deze facturen blijven geldig. 

Artikel 3: KLACHTEN

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de acht werkdagen vanaf de leveringsdatum van de dienst. Elke factuur die niet binnen de acht werkdagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van het eindproduct, die binnen de hierboven bepaalde termijn worden geformuleerd, dienen grondig te worden gemotiveerd met referentiewerken of getuigenissen van deskundigen. Het ongemotiveerd weigeren van een eindproduct vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. In geval van een geldige klacht verbindt Webdesign Mingneau zich ertoe het eindproduct zodanig aan te passen dat de grond voor de klacht verdwijnt of, indien Webdesign Mingneau het niet eens is met de klacht, tot een onafhankelijke expert bevestigt dat het eindproduct geen aanleiding kan geven tot klachten. In ieder geval kan Webdesign Mingneau niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt om het eindproduct aan te passen voordat Webdesign Mingneau de klacht heeft ontvangen, noch voor eventuele kosten die de opdrachtgever zonder voorafgaande goedkeuring van Webdesign Mingneau heeft gemaakt nadat de klacht werd ontvangen door Webdesign Mingneau.

Artikel 4 : LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen zijn indicatief en binden Webdesign Mingneau niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

Artikel 5 : ONTBINDING

Webdesign Mingneau is gerechtigd, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, mits schriftelijke kennisgeving  indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige in het kader van de overeenkomst verschuldigde som tijdig te betalen;  indien de opdrachtgever een van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet nakomt en nalaat hieraan te verhelpen binnen een periode van 15 kalenderdagen vanaf ontvangst van een ingebrekestelling vanwege Webdesign Mingneau ; 

Artikel 6 : WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Webdesign Mingneau verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. Webdesign Mingneau zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de opdrachtgever gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt. Bereikte resultaten kunnen namelijk, onder meer door de evolutie van het internet, buiten de wil van Webdesign Mingneau om terug veranderen en bieden geen garantie op een blijvende positie. Zonder exhaustief te zijn volgende voorbeelden: de positie van websites in de zoekmachines; de lokalisatie, de publicatietermijnen, etc..

In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van Webdesign Mingneau in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. Webdesign MIngneau kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

Webdesign Mingneau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden begrepen: disfunctioneren of onbeschikbaarheid van het internet, willekeur bij zoekmachines, technische storingen, de verstoring of verhindering van gegevens door een gebeurtenis buiten de wil om van Webdesign Mingneau , zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia van de opdrachtgever wegens een schok, te hoge spanning, blikseminslag,… variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het Internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz. Webdesign Mingneau is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de internet marketing campagne of in de website indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.